بسم الله الرحمن الرحیم
وب ساز
ثبت نام ورود
طراحی سایت چیست تمامی مقالات

طراحی سایت چیست

در طراحی وب سایت و طراحی‌پرتال یك سایت شامل تعداد زیادی‌فایل ‌ا‌ست،كه‌در تعداد مشخصی‌پرونده، مرتب‌شده‌اند،نظیر مرتب‌کردن فایلها درکامپیوتر شخصی. صفحه‌اصلی‌یك وب سایت معمولا‌"‌ default.htmlیا index.html‌یا‌ index.htm نامیده می شود. در طراحی وب سایت و طراحی‌پرتال هنگاهیکه كه‌یك‌آدرس وب‌را درمرور گر تایپ می‌كنید (مثلا‌"‌ www.npco.net)، برنامِه مرورگر به‌سراغ اكانت‌میزبانی‌می‌رود كه‌این‌آدرس به‌آن اشاره‌می‌كند، و به سراغ یكی‌از این‌فایل‌های اصلی‌می‌گردد. چنانچه فایل‌یا‌ صفحه‌ی‌موردنظر‌را در‌آن سایت پیدا كند، این‌فایل(‌یا‌ صفحه)‌را در مرور گر شما نمایش خواهد داد.

فایلindex.html ترکیبی‌است‌از متن‌ها و تَصویرهایی‌که‌طراح وب سایت چیدمان آن ها را مشخص میکند.متن موردنظر درخود وب سایت موجود ‌ا‌ست درحالیکه‌فایل‌های تصویری‌ممکنست درسایت ذخیره‌شده‌باشد(در کنار صفحات‌وب‌وفایل ها یا‌ درپوشه‌ای‌مجزا)یا درجای‌‌دیگر‌ی‌از اینترنت‌باشد.

ممکنست بعضی‌از نوشته‌ها وتصاویر یک‌صفحه‌به‌صفحه‌های‌‌دیگر‌ی‌لینک‌‌داده‌شود.(یعنی‌می‌توان‌با‌ کِلیک روی‌آن صفحه‌به‌صفحه‌ی‌‌دیگر‌ی‌رفت)

این مجموعه‌از صفحات‌وب،تصاویروفایل‌های موجود ‌دیگر‌ که‌در حساب میزبان وُجود دارد،مجموعا‌"‌ یک‌سایت را می‌سازد. طراحی سایت چیست

در دنباله به‌طور مختصر توضیحاتی‌در طراحی وب سایت و طراحی‌پرتال درباره مسائل مرتبط با وب سایت ارایه خواهیم داد:

الف ‌-‌ مرحله های راه‌اندازی‌سایت در طراحی وب سایت و طراحی‌پرتال : طراحی سایت چیست

1.انتخاب‌نام مناسب‌براي وب سایت طراحی سایت چیست

2. ثبت‌Domain name (نام سايت) دراينترنت

3.طراحي نرم افزار و گرافیک‌‌سایت

4. خريد هاست‌(فضای‌کاربری)

5.قراردادن وب سایت طراحی‌شده‌بر روی‌هاست‌و افتتاح سايت طراحی سایت چیست

ب‌– نرم افزار های مورد اِستفاده در طراحی وب سایت و طراحی‌پرتال:

زير ساختهای‌نرم افزاری‌پرُوژه های‌طراحی‌وبسایت بر پایه Microsoft .NET Framework ‌ا‌ست. بهره‌مندی از فناوری‌دات‌نت‌با انعطاف پذيری، قابليت‌اطمينان بالا، خلاقیت و امنيت‌مثال زدنی‌خود قابليت‌های‌بسياری‌را بر‌‌ا‌‌ی‌ما فراهم میکند، كه‌از جمله‌ی‌آن قابليت‌مديريت‌كدها، پشتيبانی‌از شی‌گرایی،سازگاری‌با شیوه انتخابی‌پرُوژه و وابسته‌نبودن به‌يك زبان خاص ‌ا‌ست.ضمن‌آنكه‌بسترها و زيرساختهای‌نرم افزار دات‌نت‌بعنوان بستر اصلي اجرای‌پرُوژه ، امكان بهره‌مندی از فناوری‌های جانبی‌ديگری‌كه‌موافق با ویندُوز هستند‌را فراهم خواهد كرد.چندلايه‌بودن نرم افزار های توليدی‌موجب‌راحت‌تر شدن شرايط ارتقای‌سایت طراحی‌شده‌در‌آينده‌خواهد بود.ضمن‌آنكه‌هزينه‌های‌دوباره‌كاری‌(reworking)‌را به‌زمان توسعه‌پرُوژه حذف خواهد نمود.

بانک‌‌اطّلاعاتی‌MS SQL SERVER، به علت گونه مجوز حقّوقی‌وامکانات‌وسیع وکارایی‌قابل توجه،انتخاب‌مناسبی‌به‌شمار می‌رود.

ج‌_‌چرا بایست ملاحظات‌امنیتی‌برای‌وبسایت در نَظر گرفت‌؟

کاربران به‌زمان ورود به‌ وب سایت اعتبار سنجی‌می‌شوند،سپس جهت‌دسترسی‌به قسمت های‌مختلف راهنمایی‌می‌شوند. ولی همیشه‌باید درنظر داشت‌که‌هر وب سایتی‌براي جلوگيري ازهرگونه‌دسترسی‌غيرمجاز كه‌ممكن ‌ا‌ست سبب دستكاری، خرابكاری‌يا سرقت‌اطّلاعات‌می‌شود،تدابیر امنیتی‌اتخاذ میکند که‌هرکدام به‌نوبه‌ی‌خود بازدارنده دسترسی‌اشخاص غیر مجاز به‌بانک‌‌اطّلاعاتی‌می‌شود.

انواع سایت در طراحی وب سایت و طراحی‌پرتال: طراحی سایت چیست

وبسایت ها براساس کاربرد و گونه برنامه‌نویسی‌به‌چند دسته‌تقسیم می‌شوند که‌عبارتست از: طراحی سایت چیست

وبسایت استاتیک‌‌یا ثابت(Static Website): طراحی سایت چیست

در طراحی وب سایت و طراحی‌پرتال این‌وبسایت ها یک‌بار طراحی‌شده‌و اطّلاعات‌مورد احتیاج در آن ها قرار میگیرد و بعد از آن بر‌‌ا‌‌ی‌تغییر احتیاج به‌طراحی‌حرفه‌ای‌یا نیمه‌حرفه‌ای‌وبسایت است. زبان برنامِه نویسی‌اینگونه‌از وب سایت ها دربیشتر مورد ها HTML و Java Script می باشند که‌در گونه توسعه‌یافته‌تر می‌توان ازCSS هم استفاده کرد.

از‌آنجا که‌در طراحی وب سایت و طراحی‌پرتال ازحجم کم تری‌ازکد درطراحی‌وبسایت های‌استاتیک‌‌استفاده‌می شود، سرعت‌بارگذاری‌(Loading) بالایی‌دارا می‌باشند. افزون براین کاهش حجم کد ها خوانایی‌بیشتر وب سایت بوسیله موتورهای جست‌وجوگر‌را به‌دنبال ‌دارد‌.این مورد ها سبب‌بهتر شدن ‌وضعیت‌ آن ها درطراحی‌وبسایت و طراحی‌پرتال ازلحاظ امتیاز دهی‌موتور های جست‌وجو (رنکینگ) می شود. درضمن این‌گونه‌وبسایت ها قیمت‌طراحی‌پایین تری‌را در مقایسه با سایر وب سایت ها دارند.

بکارگیری اشخاص حرفه‌ای‌افزون بر افزایش امنیت‌،سبب‌بهره‌مندی‌از گرافیک‌‌و ظاهری‌زیبا میشود به چه دلیل که‌همه‌چیز ثبات‌دارد، ازجمله‌متن‌ها و‌اندازه‌ی‌تصاویر و نیز همِه ی‌عناصر مکان مشخص و ثابتی‌دارند ،که‌در نتیجه‌می‌توان بر‌‌ا‌‌ی‌محلّ قرار گرفتن هر یک‌از اجزا، بهتَرین تصمیم‌را گرفت.

اما ازطرفی‌ممکن نبودن ایجاد تَغییرات توسط اشخاص معمولی سبب‌می شود‌تا‌ امکان بروز رسانی‌وبسایت توسط صاحبان و مدیران وب سایت نباشد.

وبسایت های‌استاتیک‌‌در طراحی وب سایت و طراحی‌پرتال بر‌‌ا‌‌ی‌شرکت‌ها، اداره ها و اشخاصی مناسب‌است‌که‌بیشترین یک‌‌یا دو‌بار درسال احتیاج به‌تغییر درمحتوای‌وبسایت دارند.

وبسایت دینامیک‌‌یا پویا (Dynamic Website): طراحی سایت چیست

در طراحی وب سایت و طراحی‌پرتال اشخاص معمولی که‌دسترسی‌به‌سیستم مدیریَت محتوای‌وبسایت را داشته‌باشند،می‌توانند محتوای‌ وب سایت های‌دینامیک‌‌را پس از طراحی‌تغییر دهند. زبان برنامِه نویسی‌سایت های‌پویا میتواند برپایه نیاز متفاوت‌باشد امّا‌ عمدتا‌"‌ اززبان‌های برنامه‌نویسی‌ASP ASP.Net ، PHP، CSS، Silver light و‌یا‌ Ajax اِستفاده می شود.

در طراحی وب سایت و طراحی‌پرتال این‌گونه‌از وب سایت ها درابتدا اسکلت‌وبسایت توسط طراح ایجاد و آنگاه محتوا بوسیله مدیران وب سایتها به کرات تغییر میکند . ازاین رو طراح درطراحی‌وبسایت و طراحی‌پرتال در مقایسه با موقعیت‌و‌اندازه‌ی‌دقیق متن‌ها و تصویرها و دیگر فایل هایی‌که‌بعدا‌"‌ بوسیله مدیران وب سایت ها تغییر میکند اطّلاعی‌ندارد بنابر اینهمه حالات‌را درنظر میگیرد و این عمل سبب‌می شودکه‌تاحدودی‌از گرافیک‌‌و جلوه‌ی‌وبسایت کاسته‌شود.

یکی‌از مزیت‌های‌ وب سایت های‌دینامیک‌‌اینست که محدودیتی‌برای‌ایجاد، تغییر‌یا‌ حذف مطالب، تصویرها و صفحات‌و... وُجود ندارد. طراحی سایت چیست

با نظر به این که دراین گونه‌وبسایت ها اززبان‌های برنامه‌نویسی‌پیشرفته‌استفاده‌می شود امکانات‌زیادی‌در آن ها قابل ایجاد ‌ا‌ست به‌نظیر ایجاد صفحات‌هوشمند، فرم‌ها وموتور های جست‌وجوی‌پیچیده.

اما استفاده بیش از اندازه از کد ها سبب‌کند شدن بارگذاری(Loading) وب سایت وکم شدن رنکینگ‌آن درموتورهای جست‌وجو میشود. طراحی سایت چیست

وبسایت های‌دینامیک‌‌برای‌افراد، شرکت‌ها و اداره هایی‌که‌بیش ازدوبار درسال احتیاج به‌تغییر درمحتوای‌وبسایت را دارند،مناسب‌است. طراحی سایت چیست

پرتال ها (Portals):

در طراحی وب سایت و طراحی‌پرتال، پرتال ها وب سایت های‌دینامیک‌‌جامعی‌هستند که‌چند هدف خاص‌را در یک‌وبسایت دنبال می‌کنند. به‌عبارت‌‌دیگر‌ مجموع چند وب سایت دینامیک‌‌که منظور رسیدن به‌هدف خاصی‌در کنار هم قرار گرفته‌اند‌را می‌توان یک‌پرتال نامید. بعنوان نمونه پرتال خبری‌می‌تواند ازچند وب سایت تشکیل شده‌باشد که‌هر یک‌امکان خاصی‌چُون انتشار تصویرها،عضو گیری، انتِشار اخبار، نَظر سنجی‌و غیره‌را در اختیار مدیران‌آن قرار می‌دهد.ضمن اینکه تمام ویژگی‌ های یک‌‌وبسایت ‌ا‌ستاتیک‌‌می‌تواند دریک‌‌پرتال هم صدق کند.

در طراحی وب سایت و طراحی‌پرتال معمولاً پرتال‌ ها توسط سازمانها، شرکت‌ها وگروه‌ها خریداری‌می‌شوندو به علت احتیاج به‌بروز رسانی‌بخشهای‌مختلف سازمان ی‌آن ها بوسیله یک‌‌فرد بسیار مشکل ‌ا‌ست .

وبسایت استاتیک‌‌و نیمه‌دینامیک‌‌فلش (Static and Dynamic Flash Website): طراحی سایت چیست

در طراحی وب سایت و طراحی‌پرتال وب سایتهای‌فلش دو‌نوع ‌ا‌ستاتیک‌‌و نیمه‌دینامیک‌‌هستند که‌توسط نرم‌ افزار های خاصی‌طراحی‌می‌شوند. معمولا‌"‌ ازXML‌یا‌ Action Script برای برقراری قابلیت‌های‌تغییر‌یا‌ هوشمندی‌در این‌وبسایت ها بهره‌گرفته‌می‌شود.

به‌طور کلّی در طراحی وب سایت و طراحی‌پرتال وب سایت های‌فلش ‌ا‌ستاتیک‌‌غیر قابل تغییرند وبه مثابه وب سایت های‌ثابت‌توسط طراح ایجاد می‌شوند و بر‌‌ا‌‌ی‌تغییر‌آن احتیاج است‌به‌‌افرادی احتیاج است که‌به‌صورت‌حرفه‌ای‌یا نیمه‌حرفه‌ای‌از دانش طراحی‌سایتهای‌فلش بهره مند باشند.

اما وب سایتهای‌فلش نیمه‌دینامیک‌‌نظیر وب سایت های‌دینامیک‌‌عمل میکند و قابل تغییر می باشند. امّا‌ تغییر دادن درآن ها به‌سادگی‌ وب سایت های‌دینامیک‌‌نیست‌و هم دامنه‌ی‌ایجاد تَغییرات محدودتر ‌ا‌ست.

ازجمله‌مزایای‌سایت های‌فلش جذّابیت‌آن‌ها است،توانایی‌ایجاد گرافیک‌‌زیبا و همچنین انیمیشن‌ های جذّاب. طراحی سایت چیست

اما ازمعایب‌عمده‌ی‌در طراحی وب سایت و طراحی‌پرتال آن ها میتوان به‌امکان خوانده‌نشدن اطّلاعات‌موجود درآن ها بوسیله موتورهای جست‌وجوگر و سرعت‌کم بارگذاری‌اشاره‌کرد.

در طراحی وب سایت و طراحی‌پرتال وب سایت های‌فلش بر‌‌ا‌‌ی‌کسانی‌مناسب‌است‌که‌احتیاج به تبلیغات‌ندارند و عموم ‌کاربران‌ با آن ها آشنا می باشند.

وبسایت دارای‌سیستم مدیریَت محتوا ( Content Management System Website): طراحی سایت چیست

در طراحی وب سایت و طراحی‌پرتال این‌وبسایت ها که‌در اصطلاح به‌CMS ) Content Management System ) مشهورند، سایت هایی‌از گونه وب سایت های‌دینامیک‌‌یا پرتال ها می باشند که‌توسط طراحان حرفه‌ای‌و‌یا‌ شرکتهای‌طراحی‌حرفه‌ای‌برای‌مصارف خاص ایجاد می‌شوند.

تمام خصوصیات‌مرتبط با وب سایت های‌دینامیک‌‌در مورِد وب سایتهای‌CMS صدق میکند. طراحی سایت چیست

از مزایای‌این سیستِم ها در مقایسه با سایر وب سایت های‌دینامیک‌‌می‌توان به‌آماده‌و جامع بودن اشاره‌کرد، به گونه ای که غالباً اینگونه‌از وب سایتها درکمتر ازسه‌روز ‌کاری‌ قابل نَصب و اِستفاده هستند.

طراحی‌وبسایت های‌CMS در طراحی وب سایت و طراحی‌پرتال به‌نظیر طراحی‌یک‌‌خط تولید ‌ا‌ست و طراح سعی‌در رعایت‌تمام اصول امنیتی، گرافیکی، رنکینگ‌موتورهای جست‌وجو و دیگر موارد تاثیر گذار می‌کند.