بسم الله الرحمن الرحیم
وب ساز
ثبت نام ورود
نقش پاندا در طراحی سایت تمامی مقالات

نقش پاندا در طراحی سایت

بر پایه گزارش‌ های گوگل راه اندازی‌پاندا درنتایج جستجو درطراحی‌وبسایت در میان زبان‌ های غیر انگلیسی، ۶‌تا‌ ۹ درصَد درمقابل ۱۲ درصَد بر‌‌ا‌‌ی‌هنگامیکه پاندای‌انگلیسی‌زبان راه اندازی‌شده‌بود، تأثیر گذاشت. در ضمن بر پایه‌آمار ارایه شده‌پاندای‌غیر انگلیسی‌تأثیر اندکی‌نیز درنتایج نگارش انگلیسی‌زبان پاندا داشته‌است.

در گزارش گوگل‌آمده‌است: الگوریتم پاندا به‌این دلیل بوجود‌آمده‌تا امکان داشته باشد بوسیله آن پایگاه‌ های اینترنتی‌با کیفیّت بالا‌را به‌کاربران درنتایج جستجو نمایش داد. اگر چه فرآیند تولید و بازنگری‌این الگوریتم چند ماه‌زمان احتیاج داشته‌اما بازخورد هایی که‌از استفاده کننده گان می گیریم تا حال رضایت‌بخش ‌بو‌د‌ه‌ است.

به نقل Search Engine Land، جستجوگران عرصه‌اینترنت، متوجّه تغییراتی‌که‌پاندا درنتایج جستجوی‌آن‌ ها ایجاد کر‌د‌ه، شده‌ اند. نقش پاندا در طراحی سایت

آن دسته‌از پایگاه‌ هایی که‌دچار نزول دررتبه‌شده اند، بایست پایگاه‌خود‌را جزء به‌جزء بررسی‌کنند‌تا‌ بتوانند جایگاه‌بهتری‌را کسب‌کنند. نقش پاندا در طراحی سایت

هدف اصلی‌گوگل ازتولید الگوریتم پاندا ارایه بهتَرین نتایج ممکن به‌کاربران ‌ا‌ست و از این رو در سال ۲۰۱۱ گوگل ‌تمرکز‌ خود‌را روی‌پایگاه‌ هایی گذاشته‌بود که‌تعداد زیادی‌صفحه‌با کیفیّت پایین داشتند. شیوه کار به‌این صورت‌است‌که‌پس ازاخذ درخواستی‌برای‌جستجوی‌از کاربر، پاندا درنتایج رصد کر‌د‌ه‌و پایگاههایی‌را که‌کیفیّت پایینی‌دارند، به‌صفحات‌بعدی‌انتقال می دهد. درحقیقت‌پاندا به‌چند فاکتور در بررسی‌پایگاه‌ ها مجهز شده‌که‌مجموع این‌فاکتورهای درترتیب‌پیدایش نتیجه های در صفحات‌تاثیرگذار خواهند بود. نقش پاندا در طراحی سایت

بر پایه گزارش Search Engine Land نکتِه جالِب این درباره پاندا این می باشد که درسیستم امتیازدهی‌این الگوریتم، گوگل به شکل دوره‌ ای در طراحی وب سایت امتیاز پایگاه‌ ها را مورِد محاسبه‌می گذارد.‌با‌ توجّه به‌تعداد ‌زیاد‌ پایگاه‌ های اینترنتی‌نباید انتظار داشت‌که‌با اعمال تَغییرات در پایگاه‌ های اینترنتی، رتبه‌آن بلافاصله‌ارتقا یابد. ‌بلکه‌ باید چشمبهراه ماند‌تا‌ گوگل دوباره‌پایگاه‌موردنظر‌را پیمایش کر‌د‌ه‌تا بوسیله‌الگوریتم رتبه بندی، مجدد امتیاز پایگاه‌را محاسبه‌کند. نقش پاندا در طراحی سایت

برای‌اطّلاع ازآخَرین پیمایش گوگل روی‌پایگاهی‌خاص، میتوان به‌حافظه‌کشCache وب سایت ها که به‌صورت‌یک‌‌آدرس درزیر هر نتیجه‌جستجو می آید، مراجعه‌کرد که‌در صورت‌تغییر دراین حافظه‌می توان یقین داشت‌که‌رتبه‌طراحی‌وبسایت مجدد محاسبه‌شده‌است. نقش پاندا در طراحی سایت

گوگل پاندا برپایه‌الگوریتمی‌اجرا شد که‌در‌آن هُوش مَصنوعی به‌شکلی‌پیچیده‌تر و درمقیاس وسیعتر به‌کار گرفته‌شد. اشخاص بسیاری‌در دنیا ، وب سایت ها‌را بر پایه معیار های مختلف ازجمله‌کارایی، ارزش مطالب، سرعت، طراحی وب سایت ، جاذِبه بازگشتن به‌همان طراحی وب سایت و مورد ها ‌دیگر‌ی‌ارزش گذاری‌و رتبه‌بندی‌می‌کردند. بعد از آن بود که‌ماشین یادگیرنده‌گوگل پاندا که‌نام خودرا ازNavneet Panda به‌ارمغان گرفته‌بود وارد عمل شد و به مطالعه و تحقیق وبسایت هایی‌پرداخت‌که‌توسط اشخاص حرفه‌ای‌بعنوان طراحی‌وبسایت های‌با کیفیّت و کم کیفیّت شناسایی کرده شده‌بودند. در حقیقت با این‌بررسی‌ها هر چه‌بیشتر مشخص می‌گردید که‌اینگونه‌ طراحی سایت ها چه‌مشخصه‌هایی دارند. دراین هنگام بود که‌سیستم رتبه‌بندی‌قدیمی‌گوگل آهسته آهسته کنار گذاشته‌شد و شیوه های جدیدی‌که‌در این‌راستا عمل کنند پا به‌عرصه‌گذاشتند.

تفاوت‌عمده‌این الگوریتم گوگل‌با‌ الگوریتم‌های قبلی‌این بود که‌در الگوریتم پاندا ، یک‌ طراحی سایت به شکل کامل‌یا‌ قسمتی از یک‌طراحی‌وبسایت ارزش گذاری‌می‌شد نه‌فقط یک‌صفحه‌خاص ازیک‌‌طراحی‌وبسایت . نقش پاندا در طراحی سایت