بسم الله الرحمن الرحیم
وب ساز
ثبت نام ورود
همه چیز درباره فیلتر در طراحی سایت تمامی مقالات

همه چیز درباره فیلتر در طراحی سایت

بر پایه اعلام رسمي انتِشار محتوا علیه‌عفت‌و اخلاق عمومی، مقدسات‌اسلامی، امنیت‌و‌آسایش عمومی، مقامات‌و نهاد های دولتی‌و عمومی‌از مصاديق فيلترينگ‌سايتها محسوب‌مي‌شود.

شايد امکان داشته باشد گفت‌كه‌هيچ كاربر اينترنتي نيست‌كه‌تاكنون زمان مراجعه‌به‌سايت‌هاي مختلف‌با‌ عبارت‌«مشترك گرامي! دسترسي به‌اين سايت‌امكان‌پذير نمي‌باشد» مواجه‌نشده‌باشد. البتّه اين هشدار ازنوروز سال 89 جاي خودرا به‌صفحه‌پيوند ها داد و معرفي سايت‌هاي مفيد جايگزين اين عبارت‌شد امّا‌ گذشته‌از لزوم فيلترينگ‌يا همان پالايش برخي ازسايت‌ ها به‌دلايل مختلف‌با‌ اين حال مطلب فيلتر شدن اشتباهي سايت‌ ها يكي ازموضوع های مطرح درفضاي مجازي ‌ا‌ست.

به نقل ايسنا، نفوذ دنياي مجازي به‌زندگي اشخاص و گسترش بهره‌مندی از اينترنت‌در سالهاي گذشته، زمينه اي ايجاد كرد كه‌طيف وسيعي ازاطّلاعات‌بدون محدوديت‌و فراتر ازمرزهاي جغرافيايي درسرتاسر دنيا دردسترس كاربران دنياي مجازي قرار گيرد و درسطحي گسترده‌به‌يک‌‌رسانه‌ارتباطي و اطّلاعاتي تبديل شوَد. اكنون به‌واسطه‌سهولت‌انتشار مطالب‌و اطّلاعات‌در اينترنت‌و همچنين راحتي دستيابي به‌انواع مختلف داده‌ها در وب‌اعم ازمتن، صوت‌و تصوير و داده هاي گرافيکي متنوع، گاه‌شاهديم اطّلاعات‌حاوي مطالب‌مخرب‌و زيانبار نيز درفضاي وب‌منتشر مي‌شود و همين مطلب زمينه‌سوءاستفاده هاي مختلف‌را فراهم مي‌آورد. همه چیز درباره فیلتر در طراحی سایت

چرا فيلتر‌؟

هرزه‌نگاري‌هاي جنسي بخصوص درزمينه‌سوء بهره‌مندی از کودکان، ترويج خشونت‌و فساد، خريد و فروش ‌موّ‌ا‌د‌ مخدر و زيانبار، اشاعه‌اطّلاعات‌خصوصي اشخاص و سازمانها، بهره‌مندی از اطّلاعات‌وب‌در جهت‌اهداف تروريستي و صد ها مورد ازاين دست‌در این زمان ايجاب‌ميكند كه‌دسترسي به‌اينترنت‌با محدوديت‌هايي به همراهشد كه‌اين محدوديت‌ ها تنها مرتبط با يك كشور نبوده‌و دركشورهاي مختلف جهان استفاده کردنی قرار مي‌گيرد. همه چیز درباره فیلتر در طراحی سایت

بحث فيلترينگ‌در كشورهاي مختلف‌تا‌ جايي پيش رفته‌است‌كه‌كشورهايي نظیر سوئد، فرانسه‌و‌آلمان درقاره‌اروپا و كشورهايي نظیر هند، عَربِستان ، كره‌جنوبي، مالزي درمجموع‌آسيا بعنوان بزرگترين قاره‌دنيا و نيز كانادا داراي گسترده ترين ميزان تنوع فيلترينگ‌به‌شمار مي‌روند. همه چیز درباره فیلتر در طراحی سایت همه چیز درباره فیلتر در طراحی سایت

* كدام سايت‌ ها فيلتر مي‌شوند‌؟ همه چیز درباره فیلتر در طراحی سایت

عمده‌دلايل فيلتر كردن اينترنت‌در كشورهاي مختلف‌را مي‌توان درچهار عنوان «مسائل سياسي»، «مسائل اجتماعي»، «مسائل امنيتي» و «مسائل اخلاقي» خلاصه‌كرد. امّا‌ در ايران براي فيلتر كردن سايت‌ ها قوانيني یافت می شود كه‌بحث فيلترينگ‌بر پایه اين قوانين شكل مي‌گيرد. همه چیز درباره فیلتر در طراحی سایت

زماني كه‌سياست‌هاي کلي شبکه هاي اطّلاع‌رساني رايانه يي كشور صادر شد، شوراي عالي انقلاب‌فرهنگي به‌تصويب‌اين قانون كه‌فيلترينگ‌را هم دربرمي‌گرفت‌پرداخت‌و به اين ترتيب‌قرار براين شد كه‌كميته‌تعيين مصاديق فيلترينگ‌يا پالايش سايتها متشكل ازنمايندگان صدا و سيما، وزارت‌اطّلاعات‌و وزارت‌فرهنگ‌و راهنمایی و وزارت‌ارتباطات‌اسامي سايت‌ ها و وبگاه هايي كه‌بايد فيلتر مي‌شدند‌را به‌ارگان‌هاي مسوول اعلام كند‌تا‌ آن‌ ها مسووليت‌فيلتر كردن اين سايت‌ ها را بر عهده بگيرند. همه چیز درباره فیلتر در طراحی سایت همه چیز درباره فیلتر در طراحی سایت

بر پایه اعلام رسمي انتِشار محتوا علیه‌عفت‌و اخلاق عمومی، مقدسات‌اسلامی، امنیت‌و‌آسایش عمومی، مقامات‌و نهاد های دولتی‌و عمومی‌از مصاديق فيلترينگ‌سايتها محسوب‌مي‌شود.

انتشار محتواهايي که‌برای‌ارتکاب‌جرایم کامپیوتر‌يی‌به‌کار میرود (محتوا مُرتبط با جرایم کامپیوتر‌يي)، محتوا های تحریک، ترغیب‌یا ‌دعوت‌ كننده‌به‌ارتکاب‌جرم ، محتواهاي مجرمانه‌مرتبط با امور سمعی‌و بصری‌و مالکیت‌معنوی‌و محتوای‌مجرمانه‌مُرتبط با انتخابات‌مجلس شورای‌اسلامی‌از ديگر مصاديق فيلترينگ‌در ايران به‌شمار مي‌روند و به اين ترتيب‌سايت‌هايي كه‌اين مسائل‌را مورد توجّه قرار ندهند در برابر فيلترينگ‌قرار خواهند گرفت.

با فيلتر اشتباه‌سايت‌چه‌كنيم‌؟ همه چیز درباره فیلتر در طراحی سایت همه چیز درباره فیلتر در طراحی سایت

با فيلتر اشتباه‌سايت‌چه‌كنيم‌؟‌با‌ همه‌اين تفاسير گاه‌هم پيش مي‌آيد كه‌سايتي به شکل اشتباهي فيلتر مي‌شود و به‌جاي باز شدن صفحه‌اصلي‌آن سايت‌شاهد باز شدن صفحه‌پيوند ها مي شويم. البتّه در همين صفحه‌هم اشاراتي شده‌و بیان کرده‌شده‌است‌كه‌اگر سايت‌مورد نظر شما به‌اشتباه‌فيلتر شده‌اين مطلب را به‌نشانه‌الكترونيكي filter@dci.ir اطّلاع رساني كنيد‌تا‌ اين مشكل برطرف شوَد. همه چیز درباره فیلتر در طراحی سایت

اما چنانچه سايت‌خود شما به‌اشتباه‌فيلتر شده‌باشد مي توانيد در مقایسه با ثبت‌آن تارنما (سايت) ‌خود‌ در پايگاه‌ساماندهي پايگاه هاي اينترنتي اقدام كنيد. همه چیز درباره فیلتر در طراحی سایت

اين پايگاه‌به‌نشاني www.samandehi.ir براي از بین بردن اين مشكل درنظر گرفته‌شده‌و متقاضيان رسيدگي به‌مشكل وب‌سايت‌فيلتر شده‌بايد بعد از ورود به‌سايت‌مذكور،‌با‌ ارسال يک‌‌اي‌ميل به‌نشاني shekayat@dci.ir درخواست‌خود‌را مبني بررفع فيلترينگ‌خطاب‌به‌‌"‌کارگروه‌تعيين مصاديق پايگاه هاي اينترنتي‌"‌ اعلام كنند. همه چیز درباره فیلتر در طراحی سایت

در نهايت‌شخص مسوول تارنما (سايت) بايد‌با‌ مراجعه‌به‌سازمان فرهنگ‌و راهنمایی اسلامي محل، فرم درخواست‌رفع فيلتر خطاب‌به‌دبيرخانه‌كارگروه‌مصاديق محتواي مجرمانه‌قانون جرايم رايانه يي (فرم پيوست)‌را پر كند و بعد از احراز هويت‌شخص، اصل فرم پر شده‌توسط سازمان كل فرهنگ‌و راهنمایی اسلامي به‌اين مركز جهت‌اقدامات‌بعدي ارسال شوَد. اطّلاع ازچگونگي ادامه‌اين شیوه هم ازطريق شماره‌تلفن‌هاي 4‌-‌02188846962 قابل پيگيري ‌ا‌ست.