بسم الله الرحمن الرحیم
وب ساز
ثبت نام ورود
رسیدن به رتبه یک در طراحی سایت تمامی مقالات

رسیدن به رتبه یک در طراحی سایت

برای دست یافتن به رتبه‌اول 1# دربزرگترین موتورهای جست‌وجو احتیاج بدانستن علم موشک‌‌نیست. تنها با دانستن چند مطلب‌که‌من سعی‌خواهم کر‌د‌ دراین مقاله‌برایتان بیان کنم قادر هستید برنتایج کل گوگل تسلط پیدا کنید. رسیدن به رتبه یک در طراحی سایت

در زیرچند نکتِه بسیار با اهمیت برایتان بیان می‌کنم که‌قادرید با کمک آن ها ترافیک‌‌سایت خود‌را بیشتر ازآنچه‌که‌تصورش‌را می‌کنید بالا ببرید .

گام اوّل : نخستین موردی‌را که‌باید بدانید این‌با اهیمت است که‌: کلمه‌یا واژِه های‌کلیدی‌خود‌را چه‌چیزی‌باید گزینش کنید . چه‌کاری‌باید انجام دهید‌تا‌ این کلمه‌کلیدی‌جست‌وجو برایتان مناسب‌و سود‌آور باشد . زمانیکه شما بازار تجاری‌خود‌را ارزیابی‌می‌کنید کلمه‌کلیدی‌را گزینش کنید که‌رقابتی‌کمتر و ترافیک‌‌بالایی‌داشته‌باشد. ابزاری‌که‌قادرید برای این منظور اِستفاده کنید اَبزار Google Keywords Tools می باشد این‌ابزار می‌تواند به‌شما کلمه‌های‌کلیدی‌معرفی‌کند که‌برای‌سایت شما بسیار مفید و سودمند باشد. این‌ابزار بوسیله شرکت‌های‌تبلیغاتی‌بسیار اِستفاده می‌شود.رسیدن به رتبه یک در طراحی سایت

گام دوّم : پس از تحقیق و یافتن کلمه‌کلیدی‌مناسب‌شما بایست 4‌تا‌ 6 مقاله‌برای‌سایت خود بنویسید و درسایت خود قرار دهید . شما قادر هستید از مقالات‌آماده‌کمک‌‌بگیرید و برداشت‌خود‌را بنویسید‌یا‌ خود تان از ابتدا یک‌مقاله‌را بنوسید. پس از این که شما این‌3‌تا‌ 7 مقاله‌را نوشتید دوباره‌آن ها‌را بازنویسی‌کنید بدین گونه‌شما 6‌تا‌ 14 مقاله‌در وب سایت ‌خود‌ خواهید داشت‌و این‌برای‌بازاریابی‌بسیار خوب‌می باشد .

گام سوم : دراین مرحله‌شما مقالات‌3‌تا‌ 7 خودرا درسایت های‌پرترافیک‌‌پست‌کنید. یقین حاصل کنید که‌به‌سایت یا وبلاگ‌خود لینک‌‌زده‌باشید بوسیله این مقالات‌در این‌سایت ها .

گام چهارم : حالا هنگام برای‌ارسال بازنویسی‌محتوای‌وبسایت می باشد . لطفاً مرحله های زیر‌را در ارسال مقالات‌بازنویسی‌شده‌دنبال کنید : رسیدن به رتبه یک در طراحی سایت

‌-‌ نخستین مقاله‌بازنویسی‌شده‌را با کمک ابزار article subission tool ارسال کنید و اطمینان حاصل کنید یک‌بک‌‌لینک‌‌به‌آن وب سایتها‌با‌ کلمه‌کلیدی‌خود زده‌باشید. رسیدن به رتبه یک در طراحی سایت

‌-‌ مقاله‌بازنویسی‌شده‌دوم‌را دوباره‌با کمک همان اَبزار بالا ارسال کنید و اطمینان حاصل کنید یک‌بک‌‌لینک‌‌به‌به‌وبسایت اول‌با‌ کلمه‌کلیدی‌خود زده‌باشید .

‌-‌ مقاله‌بازنویسی‌شده‌سوم‌را با کمک ابزار article submission service or tool ارسال کنید و اطمینان حاصل کنید یک‌بک‌‌لینک‌‌به‌وبسایت دوم دراینجا‌با‌ کلمه‌کلیدی‌دوم ‌خود‌ بک‌‌لینک‌‌را انجام دهید.

‌-‌ و مقاله‌چهارم خودرا دوبار با کمک همان اَبزار ارسال کنید و اطمینان حاصل کنید این مرتبه بک‌‌لینک‌‌را به‌سایت با کلمه‌کلیدی‌اول ‌خود‌ انجام داده‌باشید .

با نظر به تجرُبِه شخصی‌من هنگاهی که‌شما راه‌های‌بالا و بک‌‌لینک‌‌زدن‌ها استفاده‌می‌کنید نتیجه های را درطرف یک‌ماه‌خواهید دید . این‌فرایند حقیقتا کار میکند‌با‌ توجّه به‌کلمه‌کلیدی‌خود قادر هستید درمدّت زمان کوتاه‌به‌5 رتبه‌اول گوگل برسید. رسیدن به رتبه یک در طراحی سایت