بسم الله الرحمن الرحیم
وب ساز
ثبت نام ورود
روند رنکینگ در طراحی سایت تمامی مقالات

روند رنکینگ در طراحی سایت

بعضی مواقع صاحبان سایت ها‌با‌ این مسئله روبرو می‌شوند که‌رنکینگ‌وبسایت شان بدون ‌هیچ‌‌دلیل خاصی‌و بطور ناگهانی‌در نتیجه های موتور جست‌وجو افت‌پیدا میکند. هنگاهی که‌این معضل به‌وجود می‌آید، کشف کر‌د‌ن علت های آن کار مشکلی‌خواهد بود.

از اینرو ما میخواهیم دراین مقاله‌دلایل احتمالی‌این معضل و راهکار های‌آن‌را برایتان بیان کنیم.

ترتیب‌دلایل ذکر شده‌بر پایه ‌میزان‌ اهمیت‌آن هاست. روند رنکینگ در طراحی سایت

1‌_‌ وب سایت شما جریمه‌شده‌است‌چُون ازتکنیک‌های اشتباه‌در بهنیه سازی استفاده‌کرده‌اَست. روند رنکینگ در طراحی سایت روند رنکینگ در طراحی سایت

شما می توانید از راهنمای‌وب‌مستر(Webmaster Guidelines) گوگل پی‌ببرید که‌چه‌موردهایی بایست توسط متخصصین بهنیه سازی و طراحان سایت و مدیران وب سایت ها رعایت‌شود. چنانچه گوگل به‌این نبیجه‌برسد و‌یا‌ گزارش شوَد که‌سایت شما که‌قوانین بهنیه سازی به‌درستی‌استفاده‌نکرده‌اَست، رتبه‌بندی‌شما به شدت افت‌پیدا کر‌د‌ه‌و حتّی امکان حَذف شدن سایت شما ازفهرست‌گوگل هم وجود ‌دارد‌.

همانگونه که‌در راهنمای‌وب‌مستر گوگل دیده‌می‌شود، ‌"‌شراکت‌و بهره‌مندی از برنامه‌های‌ایجاد لینک‌"‌ ( خرید و فروش لینک)،بکارگیری ‌"‌متن‌های پنهان شده‌"‌ درسایت و‌یا‌ بکارگیری ‌"‌صفحات‌درگاه‌"‌ ازکارهایی‌است‌که‌در بهنیه سازی ممنوع ‌ا‌ست

‌-‌ راه‌حل روند رنکینگ در طراحی سایت

راهنمای‌وب‌مستر گوگل‌را دوباره‌بخوانید و هرگونه تخطی‌که‌در سئو سایت شما انجام شده‌است‌را حذف کنید . آنگاه فایل تجدید نَظر را بر‌‌ا‌‌ی‌گوگل ارسال نمایید.

2‌_‌به‌روز شدن الگوریتم‌های موتور جست‌وجو روند رنکینگ در طراحی سایت

موتور جست‌وجو مدام درحال تلاش برای ترقی دادن نتایج جست‌وجو و حَذف اسپم‌ها می‌باشد. از سوی دیگر ، اشخاصی هستند که‌مداما درحال تلاش بر‌‌ا‌‌ی‌بازی‌با سیستِم موجود و بهره‌مندی از نقاط ضعف موجود درسیستم رتبه‌بندی‌می‌باشند.

آخَرین آپدیت بزرگ‌در الگوریتم گوگل به‌نام پنگوئن شناخته‌شده‌و بر‌‌ا‌‌ی‌حذف اسپمرها و سایت هایی‌که‌کیفیّت محتوای‌پایینی‌دارند،طراحی‌شده‌است. درعین حال این‌الگوریتم‌آن دسته‌از وب سایت هایی‌که‌دارای‌مقدار درخور توجهی محتوای‌تکراری‌هستند‌را نیز تحت‌عمل قرار می‌دهد.

‌-‌ راه‌حل روند رنکینگ در طراحی سایت

اگر شما سئوکار هستید بایست تلاش کنید درتمام مدّت از آپدیت ها و مسائل جدید بهنیه سازی و موتور جست‌وجو مطّلع باشید.منابع اطّلاع رسانی‌های گوگل و تَغییرات الگوریتم‌ها و موتور جست‌وجو http://searchengineland.com و http://googleblog.blogspot.com و نیز http://www.mattcutts.com/blog/ میباشد.

معمو‌لاً با تغییر قوانین بایست تعدادی‌از راهکار های‌خود‌را که‌در گذشته‌از آن ها استفاده‌می‌کردید،را کنار قرار دهید و درعوض بفکر یافتن تکنیکهایی‌متناسب‌با الگوریتم جدید باشید.

3‌_‌سایت شما به علت نقض قوانین کُپی رایت‌جریمه‌شده روند رنکینگ در طراحی سایت

به‌دلایل مختلف این‌اتفاق احتمال دارد رخ دهد. ممکن است برای‌انجام بهنیه سازی از شرکت‌های‌ارائه‌دهنده‌ی‌خدمات‌ سئو اِستفاده کرده‌اید و‌یا‌ شخصی‌را بر‌‌ا‌‌ی‌به‌روز رسانی‌و ترویج وب سایت تان بمنظور افزایش رنک‌‌استخدام نموده‌اید، ازمحتوا و مطالب‌اشخاص و وب سایت های‌‌دیگر‌ برای دستیابی به‌این منظور اِستفاده کرده‌اند .

‌-‌ راه‌حل

مطالب‌تکراری‌و کُپی شده‌را ازسایت تان حذف کر‌د‌ه‌و فرد جدید‌یا‌ شرکت‌جدیدی‌را بر‌‌ا‌‌ی‌انجام سئو سایت خود درنظر بگیریداز طریق این‌لینک‌‌مراتب‌موضوع‌را گزارش دهید.

( http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=35843 )

4‌_‌محتوای‌وبسایت شما ‌"‌تخریب‌"‌ شده‌است. روند رنکینگ در طراحی سایت

اگر رنکینگ‌سایت شما بطور ناگهانی‌افت‌کرد،یکی‌از علت های آن می‌تواند این‌باشد که احدی محتوای‌سایت شما‌را دزدیده (و‌یا‌ تخریب‌کرده) و آنرا در وب سایت ‌دیگر‌ی‌ارسال و اِستفاده کرده‌باشد. دراین مورِد گاهی‌گوگل رتبه‌بندی‌هر دو‌سایت را کاهش می‌دهد،سپس عمیق تر به‌موضوع خواهد پرداخت.

در این‌حالَت زمانیکه موتور جست‌وجو متوجّه بشود که‌چه‌کسی‌محتوای‌وبسایت شما‌را کپی‌کرده‌، رنکینگ‌سایت شما هم به‌حالَت قَبل برخواهد گشت. امّا‌ طی‌تمامی‌این مرحله های احتیاج به گذشت‌زمان ‌دارد‌.

‌-‌ راه‌حل

با سارقان محتوای‌وبسایت خود به‌شکل متعارف برخورد نمایید.‌با‌ وب‌مستر‌آن وب سایت مربوطه‌تماس بگیرید، به‌هاست‌آن سایت ایمیل بزنید وآن ها‌را در جریان امر بگذارید، درDMCA (قانون کُپی رایت‌دیجیتال هِزاره) تشکیل پرونده‌بدهید و‌یا‌ موضوع‌را به‌دادگاه‌مربوطه‌اطّلاع دهید. ولی توصیه‌می‌شود که‌در ابتدا‌با‌ خرابکارها تماس بگیرید.اگر این‌تماس کمکی‌به‌حل مشکل نکرد،اقدامات‌بعدی‌را انجام دهید.

5‌_‌رقبای‌شما،به‌شما ‌آسیب‌ زده‌اند روند رنکینگ در طراحی سایت روند رنکینگ در طراحی سایت

هر از گاهی یک‌سایت رقیب‌یا عده ای از رقیبان شما موفق به‌بالا بردن رنکینگ‌خود می‌شوندواین قضیه‌باعث پائین‌آمدن رنکینگ‌سایت می‌شود.

‌-‌ راه‌حل روند رنکینگ در طراحی سایت

شما بایست کار های رقبای‌خود‌را مورد تجزیه‌وتحلیل بگذارد و ببینید درکدام زمینه‌از شما بِهتر عمل کر‌د‌ه‌اند. به‌موردهایی چون‌تعداد بک‌‌لینک‌های آن ها، چگالی‌کلمات‌کلیدی‌در محتوای‌وبسایت شان و به‌میزان اهمّیت آن ها به‌بازاریابی‌رسانه‌های‌اجتماعی‌ شان توجه داشته باشید و براین اساس متوجّه خواهید شد سایت شما چه‌کمبودها و نواقصی‌دارد.

6‌_‌ساختار وب سایت روند رنکینگ در طراحی سایت روند رنکینگ در طراحی سایت

معماری‌یک‌‌وبسایت برای‌داشتن رنکینگ‌بالا بسیار با اهمیت است.اگر موردهایی چون‌لینک‌های شکسته، خطا های سهوی‌در کد های HTML و اِختلالات‌‌دیگر‌ی‌از این قبیله‌در هر وب‌سایتی‌وجودداشته باشد، خزنده‌ها امکان جست‌وجوی‌آن سایت را دریک‌‌محدوده‌زمانی‌نخواهند داشت. به‌این ترتیب‌اوضاع رنکینگ‌وبسایت مطلوب‌نخواهد بود. روند رنکینگ در طراحی سایت

‌-‌ راه‌حل روند رنکینگ در طراحی سایت

تلاش کنید بر‌‌ا‌‌ی‌عیب‌یابی‌و از بین بردن آن ها وقت‌کافی‌صرف کنید. هر از گاهی عده ای از وبسایت ها به‌دلایل بسیار سادِه ای‌نظیر مشکلات‌هاست‌و‌یا‌ عدم جواب گویی‌سرور درلیست‌نتایج موتور جست‌وجو قابل روئت نیستند. روند رنکینگ در طراحی سایت

7‌_‌در گرفتن بک‌‌لینک‌های مهم ازسایت خود محتاط باشید روند رنکینگ در طراحی سایت روند رنکینگ در طراحی سایت

هر از گاهی گرفتن پیوند لینک‌های (juicy)‌با‌ موقعیت‌های‌بالا درگوگل ازسایت شما، علت افت‌رنکینگ‌سایت شما درموتور جست‌وجو ‌ا‌ست. لازم است در جریان باشید که‌هر یک‌از این‌لینک‌ها که‌ویژگی‌های خاص (nofollow) ‌دارد‌ احتمال دارد از دید موتور های جست‌وجو به علت وُجود ربات‌های‌txt فایل پنهان و به‌راحتی حَذف شده‌باشد. درتجربه های بهنیه سازی در اجرای‌بررسی‌های لازم دراین مورِد بسیار ضروری‌است‌.

‌-‌ راه‌حل

باید این‌لینک‌ها را دوباره بازگردانده‌و‌یا‌ مشابه‌آن را ازسایت های‌‌دیگر‌ بگیرید. روند رنکینگ در طراحی سایت