بسم الله الرحمن الرحیم
وب ساز
ثبت نام ورود
شیوه های سنجش پورتال تمامی مقالات

شیوه های سنجش پورتال

در طول چند سال قبل دستورالعمل‌های زیادی‌در خصوص ویژگیها و خصوصیاتی‌که‌پورتالها و وب‌سایتها بایست داشته‌باشند، اعلام شده‌است .

در این جا باید به‌مهمترین تفاوت‌بین پورتال و سایت که‌تفاوت‌در هدف و محتوای‌آن هاست‌اشاره‌کرد.در واقع هر سایت یک‌پورتال ‌ا‌ست چنانچه از ‌چندین‌ منبع مستقل به‌این دروازه‌واحد سازمانی‌ارسال و انتقال اطّلاعات‌امکان پذیر باشد، به‌این صورت‌که‌منابع به اجبار به‌سایت متصل نباشند و ‌کاربران‌ نیز محدودیتی‌در دست رسی به‌اطّلاعات‌و سرویسها نداشته‌باشند.

معیارهای ارزیابی‌پورتال

ارزشیابی‌وبسایت ها‌را می‌توان با کاوش فاکتورهای زیردسته‌بندی‌کرد:

o پارامترهای کیفی‌و بازدهی‌سرور.

o کلاینت‌ساید، نظیر رعایت‌قوانین و ‌ا‌ستاندارد های html، css و javascript

o حجم محتویات‌سایت. شیوه های سنجش پورتال

o پارامترهای فنی‌گرافیکی،

o مطالعه‌رفتار بیننده‌سایت. شیوه های سنجش پورتال

o ساختار وب سایت

o رفتاری‌که‌وبسایت در مقابل موتورهای جست‌وجو ن شان می‌دهدو چگونگی‌کنترل خزنده‌ها توسط وب سایت. (search engine friendly)

با نظر به مورد ها ذکر شده، بایست چارچوبی‌کامل و دقیق درنظر گرفت‌که‌تمام مورد ها را شامل شوَد.

ضرورت‌ارزیابی‌اطّلاعات‌ شیوه های سنجش پورتال

- ‌میزان‌ ارزش اطّلاعات‌و جهانی‌شدن:در عصر ما افزایش ارزش اطّلاعات‌بعنوان معیار توسعه‌یافتگی‌و خمیر مایه‌توسعه‌پایدار ملتها شمرده‌می‌شود که‌از پیغامد های بحث جهانی‌شدن ‌ا‌ست.از این روی هر روزه به‌میزان ارزش اطّلاعات‌افزوده‌می‌شود. شیوه های سنجش پورتال

- رشد فناوری و زمان استفاده اطّلاعات: رشد پرسرعت شبکه‌های‌اطّلاع رسانی‌روند انتِشار اطّلاعات‌را تسهیل نموده‌اند. کارشناسان بسیار راحت‌تر ازگذشته‌در رابطه‌ با ‌موضوعی‌ به‌تبادل اطّلاعات‌می‌پردازند و چرخه‌ی‌تولید علم بطور باور نکردنی‌سریع تر ازگذشته‌در جریان ‌ا‌ست. در نهایت طول زمان استفاده اطّلاعات‌کاهش می‌یابد. شیوه های سنجش پورتال

- جامعه‌ی‌اطّلاعاتی: مفهوم همِه گیر جامعه‌ی‌اطّلاعاتی‌درحال شکل گیری‌است. درجامعه‌اطّلاعاتی‌کلیه‌ی‌تصمیم گیری‌ها و سنجش ها برمبنای‌آگاهی‌اطّلاعاتی‌صورت‌می‌گیرد و سرعت‌دسترسی‌به‌اطّلاعات‌به‌روز، ارزشمند، صحیح و معتبر بسیار ‌زیاد‌ است.‌با‌ این اوصاف ‌کاربران‌ قدرت‌انتخاب‌بالایی‌دارند و می توانند از بین انبوه‌اطّلاعات‌تولید شده‌با نظر به احتیاج خود به‌تصمیم گیری‌های مفید و به‌موقع بپردازند.

ارزیابی‌صفحات‌وب‌

برای‌یافتن اطّلاعات‌متناسب‌با نیازخود بایست در دو‌چیز مهارت‌داشت: شیوه های سنجش پورتال

- دست‌ها و چشم‌ها را به‌تکنیک‌هایی مجهز کنید که‌بتوانید مناسب‌ترین اطّلاعات‌را درکوتاهترین زمان ممکن بیابند. شیوه های سنجش پورتال

- این‌ذهنیت‌را داشته‌باشید که‌با دیدی‌انتقادی‌مجموعه‌ای‌از سئوالات‌را طراحی‌و درمواجهه‌با اطّلاعات،آن ها‌را در تخمین به‌کار بگیرید. شیوه های سنجش پورتال

در صورتیکه کاربر این‌دو مهارت‌را داشت،می‌توان بیان کرد که‌از مهارت‌ارزشیابی‌منابع مُرتبط با احتیاج خود برخوردار ‌ا‌ست. شیوه های سنجش پورتال